Register- och dataskyddsbeskrivning

Register- och dataskyddsbeskrivning enligt Personuppgiftslagen (523/1999) 10§ och 24§.

REGISTERANSVARIGE

JT-Line Oy (FO-nummer: 0931236-9)
Estnäsgatan 3
00170 Helsingfors

PERSONEN SOM SKÖTER REGISTRET

Riina Lindell-Eränen
JT-Line Oy
Estnäsgatan 3
00170 Helsingfors
Telefon: +358 10 205 1880
E-Post: riina.lindell@jt-line.fi

NAMN PÅ REGISTRET

JT-Line Oy:s kundregister

DE REGISTRERADE

Henkilö on rekisteröitynyt JT-Line Oy:n asiakkaaksi pyytäessään tarjousta tilausristeilystä, tai tehdessään ryhmävarauksen vuoroalukseen. Rekisteriin on voinut liittyä myös osallistuessaan esim. messuilla arvontaan, ja antaessaan samalla suostumuksensa rekisteriin liittymisestä. Rekisterissä ovat myös sellaiset asiakkaamme, jotka ovat maksaneet tilaus- tai vuorovenematkansa laskulla. Verkkokaupassa ostoksia tehneiden asiakkaidemme tiedot tallentuvat verkkokaupan asiakasrekisteriin.

BASEN TILL OCH ANVÄNDNINGSSYFTET FÖR REGISTRET

Rekisterin käyttötarkoitus on JT-Line Oy:n palveluista kertominen, sekä asiakkaan tilausten arkistointi ja käsittely, sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää JT-Line Oy:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös JT-Line Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

JT-Line Oy käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista siirretään yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan JT-Line Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseksi teknisten rajapintojen kautta.

JT-Line Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä joko rekisterinhoitajalle tai JT-Line Oy:n asiakaspalveluun (sähköpostitse info@jt-line.fi).

UPPGIFTER SOM HÅLLS I REGISTRET

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Personregistret omfattar följande uppgifter:
Kontaktuppgifter:
Personens för- och efternamn
E-postadress
Postadress
Telefonnummer

Kunduppgifter:
Tiedot asiakkaan pyytämistä tarjouksista sekä käsitellyistä tilauksista

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Den registrerade har rätten att be om korrigerande av felaktiga personuppgifter i registret genom att informera om det antingen till personen som sköter registret, eller till JT-Line Oy:s kundservice (per e-post info@jt-line.fi). Den registrerade personens personuppgifter förstörs vid deras begäran, ifall inte lagstiftningen hindrar raderandet av informationen. Det bör observeras, att registeransvarige kan ha lagstadgade, eller andra skäl, som berättigar till behållandet av den begärda informationen. Registeransvarige är skyldig att bevara redovisningsmaterial den tid som specifierats (10 år) i bokföringslagen (kapitel 2, 10§). På grund av detta kan vi inte radera bokföringsmaterial förrän den utsatta tiden.

Den registrerade har rätten att förbjuda behandlandet av sina personuppgifter, ifall den upplever att personuppgifterna använts olagligt. Den registrerade har rätten att göra ett klagomål till dataombudsmannen, ifall den upplever att vi i behandlandet av personuppgifterna gått emot den i kraft varande dataskyddslagstiftningen. Den registrerade har rätt att kräva begränsande av användningen av de bestridda uppgifterna, tills saken blivit utredd. Den registrerade har rätten att förbjuda användningen av sina uppgifter till direktmarknadsföring. Om behandlandet av den registrerades personuppgifter baserar sig enbart på samtycke, och inte t.ex. på klientskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke skriftligt, antingen till personen som sköter registret eller till JT-Line Oy:s kundservice (per e-post info@jt-line.fi).

REGULJÄRA UPPGIFTSKÄLLOR:

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta tai asiakkaalta itseltään hänen osallistuessa JT-Line Oy:n järjestämään arvontaan.

UTLÄMNANDET AV INFORMATION:

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan JT-Line Oy:n käytössä, paitsi JT-Line Oy:n käyttäessä ulkopuolista palveluntarjoajaa yrityksen sähköposti- ja verkkosivupalveluiden tekniseen toteutukseen, kirjanpitoon ja verkkokaupan ylläpitoon. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta JT-Line Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole JT-Line Oy:n käyttämän palveluntarjoajan teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

JT-Line Oy:n käyttämän sähköposti- ja verkkosivupalvelimen toteuttaja ja ylläpitäjä: Planeetta Internet Oy
JT-Line Oy:n käyttämä kirjanpitotoimisto: Tilipalvelu Rantalainen Oy
JT-Line Oy:n käyttämän kirjanpito-ohjelmiston palveluntarjoaja: Netvisor, Visma Solutions Oy
JT-Line Oy:n verkkokaupan palveluntarjoaja: CRD-Systems Oy

BEHANDLARE AV PERSONUPPGIFTERNA:

Till användandet av systemet som innehåller kunduppgifter, samt till ändrandet av kunduppgifter, är berättigade endast JT-Lines egna anställda. Utöver det är den ovannämnda tjänsteleverantörens anställda berättigade till användandet av systemet som innehåller kunduppgifter. Användningsrätten är begränsad till enbart den information som krävs för personen att utföra sitt arbete. Tystnadsplikten binder alla anställda som hanterar information i kundregistret. Uppgifter anges eller överlämnas till utomstående endast för att uppfylla den lagstiftade anmälningsskyldigheten, till exempel av kundens egen begäran eller myndighetens lagberättigade begäran.

PERSONUPPGIFTERS LAGRINGSTID:

Säilytämme tarjouspyyntö- ja tilaustietoja sekä asiakaspalvelun yhteydessä kerättyjä tietoja 6 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin olet viimeisen kerran asioinut kanssamme. Säilytämme kaikki kirjanpitovelvoitteidemme noudattamiseksi tarpeelliset henkilötiedot 10 vuotta sen tilikauden päättymisestä, jolloin tiedot on kerätty. Arvontoihin osallistuneiden henkilötietoja säilytetään korkeintaan 2 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin arvonta on järjestetty.

PRINCIPERNA GÄLLANDE SKYDDET AV KUNDREGISTRET:

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti säilytetä manuaalisessa muodossa, mutta mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään JT-Line Oy:n toimitiloissa koodilukolla suljetussa kaapissa. Koodilukon tunnus on ainoastaan JT-Line Oy:n myyntipalvelun työntekijöiden tiedossa.

Asiakasrekisteri on tallennettu JT-Linen omiin ja yllämainittujen palveluntarjoajien ylläpitämiin ATK-järjestelmiin. ATK-järjestelmät on suojattu salasanoin ja teknisin ratkaisuin.

ÄNDRINGAR TILL DENNA REGISTER- OCH DATASKYDDSBESKRIVNING:

Register- och dataskyddsbeskrivningen uppdateras alltid vid behov, till exempel då lagstiftningen ändras. Den här register- och dataskyddsbeskrivningen har senast uppdaterats 25.5.2018.